POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Nakon uspešne implementacije sistema menadžmenta bezbednošću informacija
prema zahtevima ISO 27001 i usklađivanja sa GDPR direktivom:

Omladinska zadruga Tragač

donosi Politiku zaštite privatnosti koja je važeća za sve zaposlene i garantuje
poslovnim partnerima, saradnicima i korisnicima da je rukovodstvo posebno
usmereno na:
- implementaciju sistemskog pristupa upravljanju osetljivim podacima i
podacima o ličnosti;
- usklađenost sa propisima o privatnosti podataka;
- uslađenost sa GDPR direktivom;
- povećanje kompetencija zaposlenih na temu zakonske regulative koja
reguliše privatnost podataka;
- povećanje svesti kod zaposlenih na temu zaštite ličnih identifikacionih
informacija;
- ranu detekciju i smanjenje rizika od zloupotreba podataka o ličnosti i
drugih poverljivih podataka;
- poštovanje ugovorenog nivoa bezbednosti informacija sa trećim
stranama;
- kontinuitet poslovanja kao i brz odziv nakon potencijalnog incidenta
narušavanja privatnosti primenom adekvatnih tehničkih i
administrativnih kontrolnih mera.

Vidović Ljubomir - Direktor

 

Beograd, 01.02.2024.

chevron-down-circle